Skip to content
Provided by ASME Logo The American Society of Mechanical Engineers

Organizing Committee

Jiong Tang

 

General Chair
Jiong Tang
University of Connecticut
jiong.tang@uconn.edu

 

 

 

Qingze Zou

 

Program Chair
Qingze Zou
Rutgers University
qzzou@rutgers.edu

 

 

 

Junmin Wang

 

Publications Chair
Junmin Wang
University of Texas at Austin
jwang@austin.utexas.edu

 

 

 

Manish Kumar

Workshops & Tutorials Chair
Manish Kumar
University of Cincinnati
kumarmu@ucmail.uc.edu

 

 

 

 

Chinedum Okwudire

 

Publicity Chair
Chinedum Okwudire
University of Michigan
okwudire@umich.edu

 

 

 

Xu Chen

 

Students and Young Members Chairs
Xu Chen
University of Washington
chx@uw.edu

 

 

 

Beibei Ren

 

Beibei Ren
Texas Tech University
beibei.ren@ttu.edu

 

 

 

 

Kenn Oldham

 

Invited/Special Sessions Chairs
Kenn Oldham
University of Michigan
oldham@umich.edu

 

 

 

Yunjun Xu

 

Yunjun Xu
University of Central Florida
yunjun.xu@ucf.edu

 

 

 

 

Xiayun Zhao

 

Local Arrangement Chair
Xiayun (Sharon) Zhao
University of Pittsburgh
xiayun.zhao@pitt.edu

 

 

 

Qian Wang

 

DSCD Editorial Board Chair
Qian Wang
Pennsylvania State University
quw6@psu.edu